TÌNH HÌNH VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA BAN?

DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG 

HSSV Của Nhà trường đã tốt nghiệp cần điền vào phiếu sau đây:

PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM