Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

 

Tổ chức "Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

và đào tạo liên thông năm 2015"

 

 

Căn cứ vào Quyết định số 68/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp,

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt,

Trung tâm Đào tạo, Hướng nghiệp và Phát triển công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức " Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và đào tạo liên thông năm 2015" với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Cung cấp các thông tin về tuyển dụng lao động - việc làm; tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên được trao đổi trực tiếp với các Doanh nghiệp tuyển dụng; chuẩn bị tinh thần, thái độ, kiến thức và kỹ năng để tìm kiếm việc làm phù hợp khi ra trường.

- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục với đơn vị sử dụng lao động  và đẩy mạnh tổ chức hướng nghiệp và đào tạo liên thông, liên kết ngắn hạn, dài hạn theo quy định; giúp Người học có điều kiện được học tiếp liên thông lên các bậc học cao hơn góp phần đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực tốt phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và Đất nước.

2. Yêu cầu:

- Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trộng cần có sự quan tâm, đầu tư và tham gia nhiệt tình của tất cả các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Nhà trường đối với người học, tạo kênh thông tin ngược về chất lượng, chương trình đào tạo của Nhà trường.

- HSSV các khóa học nhiệt tình tham gia để nắm bắt thông tin các doanh nghiệp tuyển dụng; chuẩn bị tốt tinh thần, thái độ, kiến thức và kỹ năng để tìm kiếm việc làm phù hợp khi ra trường.

 II. NỘI DUNG:

1Thời gian, địa điểm:

 - Dự kiến tổ chức: Ngày 29 tháng 5 năm 2015z.

-   Địa điểm: Hội trường C101 trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

               (Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội)

 

2. Đơn vị tổ chức: Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

-   Chủ trì: Trung tâm Đào tạo, Hướng nghiệp và Phát triển công nghệ.

-   Phối hợp tổ chức: Các Khoa, Phòng, Trung tâm trong trường.

 

4. Chương trình các hoạt động chính ngày 29/5/2014:

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

1

7h30

Các đơn vị tham gia tổ chức tuyển dụng, phỏng vấn có mặt, làm công tác chuẩn bị

Các doanh nghiệp

2

8h30

 

Hội thảo

 

Văn nghệ chào mừng

Đoàn TN

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu các doanh nghiệp, tặng cờ lưu niệm.

Ban tổ chức

Phát biểu chào mừng.

Lãnh đạo Nhà trường

Tư vấn về hướng nghiệp việc làm, kỹ năng phỏng vấn và xin việc.

Chuyên gia

Đại diện các cơ sở tuyển dụng, đào tạo liên thông, liên kết phát biểu.

Giao lưu đối thoại; giải đáp thắc mắc của HSSV về tuyển dụng lao động, các chương trình đào tạo liên thông, liên kết, dài hạn, ngắn hạn của Nhà trường

Các cơ sở tuyển dụng, đào tạo liên thông, liên kết

 

3

 

11h30

Nghỉ trưa

 

 

4

 

13h30

Các đơn vị tham gia tổ chức tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng.

 

Các doanh nghiệp

 

5

 

17h00

Gặp mặt trao đổi, ký kết các biên bản, nhu cầu tuyển dụng, liên kết đào tạo, liên thông với Nhà trường

 Tổng kết; Bế mạc.

Lãnh đạo Nhà trường, BTC, và các đơn vị có nhu cầu


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: