Asset Publisher

SAMSUNG TUYỂN DỤNG

SAMSUNG TUYỂN DỤNG

               


Đăng ký ở đây

Công văn của nhà tuyển dụng

                                              DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐẾN 20-6-2016                   Tải

 

1 Nguyễn Văn Bằng Bằng 28-10-1995 Điện Tử Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40DDT1 Phù hợp
2 Hoàng Văn Chung Chung 09-06-1994 Điện Tử Điện- Điện Tử 40ĐĐT1 Phù hợp
3 Nguyễn Văn Chung Chung 19-11-1994 Điện Tử Công nghệ kĩ thuật điện điện tử 40ĐĐT2 Phù hợp
4 ĐinhThế Công Công 01-12-1995 Điện Tử công nghệ kỹ thuật điện điên tử 40đđt2 Phù hợp
5 Nguyễn Thành Đại Đại 18-05-1995 Điện Tử Điện -Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
6 Đàm Văn Đạo Đạo 16-04-1995 Khoa Viễn Thông Công Nghệ kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông ĐTTT2 Phù hợp
7 Nguyễn Văn Đạt Đạt 31-01-1995 Điện Tử Điện Điện Tử 40đđt2 Phù hợp
8 Lê Ngọc Đạt Đạt 29-05-1994 Điện Tử Điện Điện Tử ĐT2 Phù hợp
9 Nguyễn Tân Định Định 14-05-1994 Điện Tử Điện Điện Tử ĐĐT3 Phù hợp
10 Vũ Đình Dự Dự 17-04-1995 Nhiệt Lạnh Điều Hòa Không Khí KTNL2 Phù hợp
11 Kiều Văn Dương Dương 27-06-1995 Nhiệt Lạnh Điều Hòa Không Khí CĐKTN2 Phù hợp
12 Đoàn Văn Duy Duy 15-02-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử CDĐT3 Phù hợp
13 Lê Hương Giang Giang 18-04-1994 Kỹ Thuật viễn thông Côn nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông Điện Tử Truyền Thông Phù hợp
14 Nguyễn Quang Hà 04-01-1993 Điện Tử điện điện tử 40ĐĐT1 Phù hợp
15 Lâm Văn Hà 07-10-1995 Điện Tử Điện Điện Tử ĐĐT2 Phù hợp
16 Đàm Thế Hải Hải 27-12-1994 Điện Công Nghệ Kỹ Thuật Điện- Điện Tử 40ĐĐT1 Phù hợp
17 nguyễn hồng hảo hảo 02-10-1995 Điện Tử điện điện tử ddt1 Phù hợp
18 Nguyễn Văn Hiệp Hiệp 16-09-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử 40Điện-Điện Tử Phù hợp
19 Bùi Trung Hiếu Hiếu 23-06-1995 Điện Điện- Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
20 Đỗ Quang Hiếu Hiếu 15-10-1994 Điện Tử Kỹ Thuật Điện Điện Tử 40ĐT2 Phù hợp
21 Trần Duy Hoàng Hoàng 27-03-1995 Điện Tử Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử ĐĐT1 Phù hợp
22 Nguyễn Như Hoàng Hoàng 11-02-1994 Điện Tử Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
23 Khuất Huy Hoàng  Hoàng 15-12-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử 40Đ-ĐT3 Phù hợp
24 Nguyễn Tiến Hùng Hùng 09-08-1995 Công Nghệ Kĩ thuật Điều Khiển và Tự động hóa Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
25 Nguyễn Công Hùng Hùng 10-09-1995 Điện Tử Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
26 Nguyễn Van Hùng Hùng 26-04-1995 Kỹ Thuật Viễn Thông Viễn Thông CĐĐTTT2 Phù hợp
27 Trần Phương Hướng Hướng 16-02-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
28 Đinh Công Hướng Hướng 29-09-1995 Điện Tử Điện, Điện Tử 40ĐT1 Phù hợp
29 Lê Đăng Huy Huy 08-03-1994 Nhiệt Lạnh Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh KTNL2 Phù hợp
30 Nguyễn Mạnh Huỳnh Huỳnh 06-11-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử ĐĐT3 Phù hợp
31 Đinh Văn Khanh Khanh 24-04-1994 Điện Tử Điện - Điện Tử 40ĐĐT1 Phù hợp
32 Hoàng Cương Khanh Khanh 03-02-1995 Điện Tử Điện- Điện Tử Điện, điện tử 3 Phù hợp
33 Nguyễn ĐÌnh Khoa Khoa 05-10-1995 Nhiệt Lạnh Điều Hòa Không khí CĐKTNL2 Phù hợp
34 Lê Đình Kiên Kiên 05-02-1995 Điện Điều khiển và tự động hóa 40TĐH Phù hợp
35 Phạm Ngọc Lâm Lâm 06-02-1994 Điện Tử Công Nghệ Kĩ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa 40TĐH Phù hợp
36 Khuất Duy Lăng Lăng 08-07-1995 Điện Tử Công Nghệ Kĩ Thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 Phù hợp
37 Nguyễn xuân lập lập 18-10-1995 Điện Điện điện tử 40đđt2 Phù hợp
38 Phạm Quang Lịch Lịch 10-02-1995 Điện Tử Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử  ĐĐT2 Phù hợp
39 ĐẶNG DUY LINH LINH 05-10-1994 Điện Tử kỹ thuật điện điện tử 40ĐT3 Phù hợp
40 lê đình lợi lợi 08-08-1995 Điện Kỹ Thuật Điện Điện tử ĐĐT3 Phù hợp
41 nguyễn văn lợi lợi 27-10-1995 Điện Tử điện - điện tử 40 đ ddt 3  Phù hợp
42 Nguyễn Việt Long Long 25-02-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử 40ĐĐT4 Phù hợp
43 Nguyễn Văn Luân Luân 21-05-1994 Điện-Điện tử Điện-Điện tử CĐĐĐT3 Phù hợp
44 Nguyễn Phi Luật Luật 28-03-1995 Điện Tử Điện - Điện tử 40Đ-ĐT3 Phù hợp
45 Nguyễn Quốc Lưu Lưu 05-05-1993 Điện Tử Kĩ Thuật Điện Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
46 Nguyễn Đức Mai Mai 17-04-1993 Điện Tử, Truyền Thông Điện Tử, Truyền Thông CĐTTT2 Phù hợp
47 nguyễn tiến nam nam 16-10-1995 Điện Tử Điện , Điện Tử 40đđt1 Phù hợp
48 Trần Văn Nam Nam 22-03-1994 Điện điện điện tử 40ddt3 Phù hợp
49 Trần Văn Năm Năm 25-07-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử 40 ĐĐT3 Phù hợp
50 Nguyễn Văn Phi Phi 04-01-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử 40ĐT1 Phù hợp
51 Trần Thế  Phong Phong 29-03-1995 Điện Tử Công Nghệ Kỹ Thuận Điện - Điện Tử Đ ĐT2 Phù hợp
52 Nguyễn Xuân Phong Phong 30-01-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
53 Vũ Hồng Phong Phong 04-10-1995 Điện Tử Điện điện tử Đđt1 Phù hợp
54 Trịnh Văn Quân Quân 11-08-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử ĐT2 Phù hợp
55 Nguyễn Văn Quang Quang 13-05-1994 Kỹ Thuật Viễn Thông  kỹ Thuật Điện Tử ĐTTT1 Phù hợp
56 Vũ Xuân Quế Quế 21-06-1995 Nhiệt Lạnh Điện Lạnh KTNL1 Phù hợp
57 Nguyễn Bá Quyết Quyết 29-03-1995 Nhiệt Lạnh Điện Lạnh KTNL1 Phù hợp
58 Nguyễn Văn Sĩ 19-05-1995 Điện Tử Công Nghệ kĩ thuật Điện- Điện Tử 40ĐĐT1 Phù hợp
59 Nguyễn Quốc Sơn Sơn 27-11-1995 Điện Tử Kĩ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
60 Nguyễn Dũng Sỹ Sỹ 10-09-1995 Điện Tử Điện - Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
61 Nguyễn Văn Thanh Thanh 09-01-1995 Điện-Điện Tử Điện-Điện Tử 40DDT3 Phù hợp
62 Bùi Văn Thành Thành 04-03-1994 Điện Tử Điện- Điện Tử ĐĐT2 Phù hợp
63 Trần Khắc Thịnh Thịnh 23-12-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
64 Vũ Văn Thọ Thọ 28-05-1995 nhiệt lạnh Điện lạnh ktnl1 Phù hợp
65 Đinh Văn Thời Thời 15-09-1993 Điện Tử Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa 40TĐH Phù hợp
66 Trình văn thuận thuận 17-07-1994 Điện Tử Điện - điện tử 40ddt2 Phù hợp
67 Đỗ Tuấn Thương Thương 14-08-1995 Điện Tử Công Nghệ Kĩ Thuật Điện - Điện tử CĐĐĐT3 Phù hợp
68 Vũ Minh Tiến Tiến 12-06-1995 Điện Tử Điện, điện tử 40đđt2 Phù hợp
69 Lê Văn Tịnh Tịnh 21-12-1995 Nhiệt Lạnh Điện Lạnh KTNL1 Phù hợp
70 Nguyễn Đắc Toàn Toàn 12-12-1995 Điện Điện Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
71 Bùi Văn Tới Tới 04-09-1995 Điện Tử Điện, Điện Tử 40CDĐT1 Phù hợp
72 Nguyễn Đức Trung Trung 30-09-1995 Điện tử - Truyền Thông  Điện tử - Viễ thông 40ĐTTT2 Phù hợp
73 Đỗ Trường Trường 26-03-1995 Điện tử viễn thông Điện tử truyền thông 40ĐTTT1 Phù hợp
74 Trần Ngọc Tú 25-10-1994 Điện Tử Điện Điện Tử DDT2 Phù hợp
75 Lê Phương Tuấn Tuấn 13-10-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
76 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 01-06-1995 Điện Điện-Điện Tử 40ĐT2 Phù hợp
77 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn 12-07-1995 Điện Tử Tự Động Hóa TĐH Phù hợp
78 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 12-07-1994 Điện Tử công nghệ kĩ thuật điện -điện tử Đ-Đt1 Phù hợp
79 Đồng Xuân Tuấn Tuấn 26-05-1995 Kỷ Thuật Nhiệt Lạnh Kỷ Thuật Nhiệt Lạnh 40KTNL1 Phù hợp
80 Đỗ Minh Tuấn Tuấn 15-08-1995 Điện Tử Điện-Điện Tử ĐĐT2 Phù hợp
81 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn 04-02-1994 Điện Tử Công Nghệ Kĩ Thuật Điện, Điện Tử CĐĐT3 Phù hợp
82 Hà Văn Tuấn Tuấn 18-05-1995 Điện Tử Điên - Điện Tử 40 ĐĐT3 Phù hợp
83 Nguyễn thanh tùng tùng 09-11-1994 Điện Tử Điện - Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
84 Trịnh Tứ Tùng Tùng 16-10-1995 Nhiệt Lạnh Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh 40KTNL1 Phù hợp
85 Nguyễn Thanh Tùng Tùng 26-05-1995 Điện Tử Truyền Thông Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông CĐ40ĐTT1 Phù hợp
86 Lê Thanh Tùng Tùng 28-10-1995 Điện Tử, Truyền Thông Điện Tử, Truyền Thông CĐTTT2 Phù hợp
87 Nguyễn Thiện Tuyên Tuyên 24-04-1994 Kỹ thuật viễn thông Điện tử - truyền thông ĐTTT1 Phù hợp
88 Đàm Đình Vân Vân 17-12-1995 Điện Tử Điện Tử ĐĐT1 Phù hợp
89 Trần Văn Vinh Vinh 10-04-1995 Công Nghệ Thông Tin Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông 40CDTT1 Phù hợp
90 Nguyễn Đức Vinh Vinh 26-08-1995 Điện Tử - Viễn Thông Điện Tử -  Viễn Thông CĐĐTTT2 Phù hợp
91 Nguyễn Quốc Vũ 02-12-1995 Điện Tử Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 40 ĐĐT1 Phù hợp
92 La Thanh Xuân Xuân 05-11-1994 Điện Tử Ky thuật điện - điên tử DDT1 Phù hợp
93 Tạ Văn Hoàng Hoàng 18-07-1990 Kĩ Thuật Nhiệt Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí ML1K38 Không phù hợp
94 Lê Viết Thuận Thuận 13-12-1993 Kỹ Thuật Viễn Thông Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông ĐTTT2 Không phù hợp
95 Nguyễn Văn Yên Yên 04-08-1995 Điện Máy lạnh và điều hoà không khí TTCN40ML2 Không phù hợp